Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op [20 februari 2018]

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van, of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1         Definities

1.1       Best for your Friend: de naam waaronder Dayes B.V. handelt, gevestigd te Duiven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 08042989.

1.2       Website: De website(s) van Best for your Friend, te raadplegen via meerdere (sub)domeinen, waaronder bestforyourfriend.nl en bestforyourfriend.com.

1.3       Klant: de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Best for your Friend en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4       Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Best for your Friend en Klant, van welke de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5       Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.6       Schriftelijk: Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Artikel 2         Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1       Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Best for your Friend zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele voorwaarden van Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2       Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Best for your Friend slechts bindend, indien en voor zover deze door Best for your Friend uitdrukkelijk, Schriftelijk zijn aanvaard.

2.3       Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3         Prijzen en informatie

3.1       Alle op de Website en in andere van Best for your Friend afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Eventuele kortingen zijn niet in de prijs doorberekend, tenzij anders aangegeven.

3.2       Indien er verpakkingskosten, verzendkosten en/of afleverkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld.

3.3       De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Best for your Friend kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Best for your Friend afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4       De afbeeldingen bij de producten op de Website zijn slechts ter illustratie en geven geen garanties over de maat of kleur van het betreffende product. Best for your Friend kan daarnaast niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4         Totstandkoming Overeenkomst

4.1       De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Best for your Friend en het voldoen aan de daarbij door Best for your Friend gestelde voorwaarden.

4.2       Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Best for your Friend onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3       Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Best for your Friend het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4       Best for your Friend kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Best for your Friend op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Best for your Friend gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5         Registratie

5.1       Om optimaal gebruik te maken van de Website, dient Klant zich te registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2       Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3       Klant dient zijn inloggegevens strikt geheim te houden. Best for your Friend is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

5.4       Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Best for your Friend daarvan in kennis te stellen, zodat Best for your Friend gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6         Uitvoering Overeenkomst

6.1          Zodra de bestelling door Best for your Friend is ontvangen, stuurt Best for your Friend de producten met inachtneming van het in dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk, maar binnen uiterlijk 30 dagen, toe.

6.2       In het geval Klant een bestelling plaatst voor de regelmatige levering van producten, wordt het eerste product zo spoedig mogelijk toegezonden. Vervolgens wordt de levering van het product regelmatig voortgezet voor een periode van 1 jaar. De leveringsfrequentie wordt overeengekomen via de website.

6.3       Na het eerste jaar wordt de overeenkomst voor regelmatige levering van producten stilzwijgend verlengd. Na stilzwijgende verlenging kan Klant de regelmatige levering van producten opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

6.4       Best for your Friend is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.5       De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Best for your Friend, tenzij anders afgesproken of vermeld.

6.6       Indien Klant, handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf, de producten wenst door te verkopen, dan dient het product in de originele verpakking zonder enige wijziging te worden aangeboden.

6.7       Indien Best for your Friend de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Klant die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf heeft nimmer recht op schadevergoeding in welke vorm ook die enig verband houdt met te late levering en/of het uitblijven van levering.

6.8       Best for your Friend is gerechtigd, indien het bestelde niet meer leverbaar is, een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product. Klant die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is na kennisneming hiervan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

6.9       Indien er sprake is van ontbinding van de Overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit artikel, zal Best for your Friend eventuele vooruitbetaalde bedragen, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen terugbetalen.

6.10     Indien gekozen is voor afhalen van de bestelling in plaats van levering, dan dient Klant de bestelling binnen 30 dagen na bevestiging af te halen. Klant dient hiervoor een afspraak te maken. Indien Klant op de afgesproken datum en tijdstip de bestelling niet af komt halen, dan zal Klant vanaf de dag na die datum opslagkosten verschuldigd zijn.

Artikel 7         Retour

7.1       Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de Klant die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. Dit artikel is daarom slechts van toepassing op de Klant die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.

7.2       De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Best for your Friend binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Dit is de 14-dagen zichttermijn.

7.3       De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.4       Klant kan de Overeenkomst conform lid 2 van dit artikel ontbinden door binnen deze termijn Best for your Friend op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop. Best for your Friend zal vervolgens retourinstructies geven. In de meeste gevallen dient Klant het product zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding te retourneren.

7.5       Klant draagt zorg voor de producten. Best for your Friend wenst de producten in de, voor zover redelijkerwijs mogelijk, originele, ongewijzigde, onbeschadigde en ongeopende verpakking te ontvangen.

7.6       Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

7.7       In geval van herroeping van een dienst of abonnement geldt dat u alleen gehouden bent de eventuele (abonnements)kosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding.

7.8       Retourneren kan middels het door de klantenservice van Best for your Friend overhandigde RMA-formulier, welke zichtbaar op de omverpakking van het te retourneren product geplakt kan worden. Retourneren kan daarnaast middels het meesturen van het Europees modelformulier voor herroeping, welke op de Website wordt aangeboden.

7.9       Klant ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding het volledige aankoopbedrag terug. Eventuele betaalde verzendkosten worden vergoed, tenzij de klant slechts een deel van de bestelling terugstuurt. De terugbetaling geschiedt door middel van hetzelfde betaalmiddel, als waarmee Klant heeft betaald. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

7.10     Klant is zelf verantwoordelijk en draagt het risico voor het retourneren en is tevens verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Best for your Friend een raming van deze kosten.

7.11     Voor de volgende producten is het herroepingsrecht uitgesloten, zodat deze niet kunnen worden geretourneerd:

  • Producten die door Best for your Friend tot stand zijn gebracht Overeenkomstig specificaties van de Klant (maatwerk);
    • Producten die binnen de in lid 1 genoemde bedenktermijn kunnen bederven of verouderen;
  • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, zoals, maar niet beperkt tot, maaltijden voor dieren.

Artikel 8         Betaling

8.1       Klant dient betalingen aan Best for your Friend volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Best for your Friend is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen, ingaand op de dag na levering.

8.2       De mogelijkheid tot betaling na levering wordt geboden in het bestelproces op de Website.

8.3       De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, algeheel beslag op vermogensbestanddelen gelegd krijgt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.4       Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Best for your Friend is gewezen op de te late betaling en Best for your Friend de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Best for your Friend gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 9         Garantie en conformiteit

9.1       Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Best for your Friend een aparte garantie op de producten wordt gegeven, onverminderd het zojuist gestelde, geldt dit voor alle type Klanten.

9.2       Best for your Friend staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Gebreken of beschadigingen die optreden door onzorgvuldig of onjuist gebruik van het product, of het niet volgen van een meegeleverde gebruikshandleiding, blijven voor rekening van Klant.

9.3       Klant wordt geacht de geleverde producten zo snel mogelijk te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur Schriftelijk, te melden.

9.4       Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt (of defect wordt geleverd), dan dient Klant binnen uiterlijk 2 maanden na ontdekking Best for your Friend daarvan in kennis te stellen. Na verloop van deze termijn kan Klant geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie.

9.5       Indien een klacht gegrond is, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

9.6       Indien Klant op basis van lid van het in dit artikel gestelde, een levering retourneert, dan zal Best for your Friend de verantwoordelijkheid voor de retourkosten dragen.

Artikel 10       Klachtenprocedure

10.1     Indien Klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Best for your Friend, dan kan hij bij Best for your Friend telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

10.2     Best for your Friend geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Best for your Friend binnen 14 dagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie op de klacht van Klant te geven.

10.3     Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 11       Aansprakelijkheid

11.1     Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.

11.2     De totale aansprakelijkheid van Best for your Friend jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
11.3     Aansprakelijkheid van Best for your Friend jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4     Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Best for your Friend jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Enige in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Best for your Friend.

11.5     De aansprakelijkheid van Best for your Friend jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Best for your Friend onverwijld en deugdelijk Schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Best for your Friend ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Best for your Friend in staat is adequaat te reageren.

11.6     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Best for your Friend meldt.

11.7     In geval van overmacht is Best for your Friend niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, in ieder geval verstaan: het niet kunnen voldoen aan de verplichtingen ten gevolge van (gevaar voor) oorlog, brand, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, werkstaking, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van primaire middelen zoals energie, water, internet en storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, of in het geval van problemen bij opslag en transport, buiten de schuld of de risicosfeer van Best for your Friend ontstaan.

11.8     Voor zover Best for your Friend ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk de verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of zal nakomen, is Best for your Friend gerechtigd om het reeds nagekomen of na te komen gedeelte apart te factureren, voor zover dit gedeelte zelfstandige waarde toekomt. Klant is gehouden deze factuur te voldoen. Indien Klant vooraf heeft betaald, is Best for your Friend slechts gehouden het wegens overmacht niet nagekomen gedeelte te crediteren.

Artikel 12       Eigendomsvoorbehoud

12.1     Het eigendom op producten gaat pas over op Klant nadat volledige betaling voor het overeengekomen bedrag is verricht.

12.2     Het risico, waar het deze producten betreft, gaat over op de Klant zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd of bij afhalen, bij overdracht van de producten. Indien uitdrukkelijk afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant.

12.3     In geval van faillissement, voorlopige surseance van betaling, beslaglegging of ondercuratelestelling zijn de producten die nog niet in eigendom zijn overgedragen door Best for your Friend direct opeisbaar.

12.4     Indien Klant die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf niet of niet op tijd aan de verplichtingen uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voldoet, dan kan Best for your Friend het geleverde als haar eigendom op eisen.

Artikel 13       Persoonsgegevens

13.1     Best for your Friend verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 14       Slotbepalingen

14.1     Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2     Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Gelderland.

14.3     Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.4     Best for your Friend is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Best for your Friend zal Klant van de wijzigingen in kennis stellen, per e­mail en/of via de Website, uiterlijk 2 maanden voor de inwerkingtreding ervan. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Best for your Friend
Exa 32
6902 KH Zevenaar

T | 026-3194308

E | info@dayes.eu

 

KvK 08042989

BTW NL006876419B01